ALGEMEEN

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Zenith -The Negotiation Company B.V., hierna te noemen Zenith.
  • Door inschrijving voor een Open Training en/of ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden.
  • Afwijkingen van de algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Zenith en de Klant zijn overeengekomen.

Onder schriftelijk wordt in de algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

 • In de gevallen waarin de betreffende samenwerkingsovereenkomst en/of de algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden niet voorzien, zal Zenith een regeling treffen naar redelijkheid.
 • De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen van de algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Zenith en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
 • De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij van Zenith wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden op latere samenwerkingsovereenkomsten tussen haar en Zenith.
 • Op de betrekkingen tussen Zenith en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle aanbiedingen van Zenith zijn vrijblijvend.

 

 1. Definities
  • Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Zenith beschikbaar wordt gesteld tijdens een Open Training.
  • Honoraria: het cursusgeld van de training, zoals vermeld op de Website of in het samenwerkingsvoorstel.
  • In Company-/Maatwerktraining: een training die Zenith verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.
  • Klant/wederpartij: (i) elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij Zenith een Open Training afneemt of (ii) elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die Zenith een In Company-/Maatwerktraining afneemt.
  • Open Training: een training die voor iedere geïnteresseerde openstaat.
  • Trainingskosten: de trainingskosten van de Open Training en/of Incompany/Maatwerktraining, zoals vermeld op de Website en/of samenwerkingsovereenkomst.
  • Website: de website van Zenith: www.zenithtraining.nl.
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die zich door Zenith laat adviseren en/of door Zenith trainingen laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
  • Opdracht: de afspraken tussen Zenith en de opdrachtgever. Bij In Company-/Maatwerktrainingen wordt de opdracht vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Bij Open Trainingen wordt de invulling van de training beschreven op de website en vastgelegd middels een inschrijfformulier.

 

 1. Locatie
  • Voor Open Trainingen selecteert Zenith geschikte conferentieoorden.
  • Bij Incompany-/ Maatwerktrainingen kan de opdrachtgever naar eigen voorkeur een conferentieoord bepalen. Bij het bepalen van de keuze en de reservering zal Zenith desgewenst adviseren en/of bemiddeling verlenen.
  • Bij In Company-/Maatwerktrainingen die binnen en buiten Nederland worden verzorgd, zijn reiskosten voor rekening van de opdrachtgever.
  • Zenith behoudt zich het recht voor niet akkoord te gaan met het door de opdrachtgever geselecteerde conferentieoord (bijvoorbeeld omdat de locatie niet voldoet aan eisen ten opzichte van temperatuurbeheersing, ligging, ruimte, rust, gemak en service).
  • Bij In Company-/Maatwerktrainingen zijn de kosten van het conferentieoord voor rekening van de opdrachtgever.
  • Tenzij anders is overeengekomen, zijn bij In Company-/Maatwerktrainingen de kosten van logies en ontbijt van alle overnachtende deelnemers en de trainer, voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Vervanging
  • Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits:

–     De vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen) en

–     De op naam van de aanvankelijke ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de vervangende deelnemer(s).

 • Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever Zenith hierover zo snel mogelijk schriftelijk te informeren.
 • Aan vervanging van deelnemers zijn in ’t algemeen geen kosten verbonden.
 • Zenith heeft het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.

 

 1. Geheimhouding
  • Alle informatie die uit de samenwerking tussen Zenith en de opdrachtgevers voortkomt wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
  • Alle trainers hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  • De rechten op alle door Zenith aan de wederpartij in verband met het uitbrengen van een aanbieding en de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde documentatie en materiaal, in welke vorm dan ook, ongeacht de wijze waarop deze zijn gebruikt of opgeslagen, berusten bij Zenith.
  • De wederpartij zal de documentatie en het materiaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld en zal hen, geheel noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, reproduceren, aan derden ter hand stellen of aan derden ter inzage geven.
  • De wederpartij staat er jegens Zenith voor in, dat het gebruik van aan Zenith verstrekt materiaal in de ruimste zin des woords geen inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom en zal te dien zake vrijwaren tegen aanspraken van derden en de schade en kosten van Zenith in verband met die aanspraken mitsdien voor haar rekening nemen.

 

 1. Ontbinding

Zenith is gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst en/of de overeenkomst Open Training door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 • De wederpartij tekortschiet ter zake van één of meerdere van haar verplichtingen of vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
 • Zenith goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet in staat of bereid is of zal zijn aan haar verplichtingen te voldoen;
 • De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance heeft aangevraagd, overgaat tot liquidatie van haar onderneming, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;
 • Zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de wederpartij.

 

 1. Verbod van uitbesteding en cessieverrekening
  • Het is de wederpartij verboden zonder schriftelijke toestemming van Zenith de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en/of overeenkomst Open Training geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of uit te besteden.
  • Vorderingen van de wederpartij op Zenith zijn behoudens schriftelijke toestemming van Zenith niet overdraagbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Zenith is behoudens opzet of bewuste grove roekeloosheid van haarzelf of haar eigen werknemers, niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade of voor enig letsel, van welke aard ook en op welke wijze ook ontstaan of toegebracht aan de wederpartij, aan door de wederpartij bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en/of overeenkomst Open Training ingeschakelde of anderszins betrokken derden, aan zaken van de wederpartij of zulke derden, of aan personen in dienst van de wederpartij of zulke derden. De wederpartij vrijwaart Zenith van en stelt haar schadeloos in verband met alle aanspraken waarvoor Zenith krachtens het bovenstaande geen aansprakelijkheid draagt of wenst te dragen.
  • De wederpartij is aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en op welke wijze ook ontstaan of toegebracht, van Zenith en/of derden, daaronder begrepen al dan niet bij haar in dienst zijnde of door Zenith bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en/of overeenkomst Open Training ingeschakelde of anderszins betrokken personen, in overeenstemming met hetgeen de wet daaromtrent bepaalt of inhoudt.

 

 1. Wijziging van de algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene bepalingen en acceptatievoorwaardendoor Zenith worden gewijzigd. Wijzigingen van de algemene bepalingen en acceptatievoorwaardendoor worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekendgemaakt.
  • Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving, schriftelijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

 

 1. Avg

Zenith the negotiation company neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. In dit verlengde vragen wij u, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR), ons Privacybeleid door te nemen. U kunt ons Privacybeleid vinden op onze website zenithtraining.nl en dit beleid beslaat alle Zenith the negotiating company diensten en producten, beschrijft hoe we gegevens gebruiken en welke mogelijkheden u heeft.

Bij het aangaan van een overeenkomst met Zenith the negotiation company wordt u geacht kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring en deze te aanvaarden.

 

 1. Overige

Deze algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden:

 • Zijn van toepassing met ingang van april 2016,
 • Gelden voor alle opdrachten die na deze datum aan ons worden verstrekt,
 • Gelden totdat wijziging van deze bepalingen bij nieuwe opdrachten schriftelijk door ons aangegeven.
 • Worden voorafgaand aan de training nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Zenith. Op verzoek van de Klant zal Zenith een kopie van de Algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden kosteloos toezenden.

  

AANVULLEND OP Artikel 1 T/M 12 EN VAN TOEPASSING OP IN COMPANY/MAATWERKTRAININGEN

 • Aanbod In Company-/Maatwerktraining
 • Zenith brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk en/of digitaal uit.
 • Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van de training en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de training.
 • Zenith behoudt zich het recht voor om de inhoud van een Incompany/Maatwerk training te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de training.
 • In de samenwerkingsovereenkomst, van toepassing op In Company-/Maatwerktrainingen, wordt minimaal vastgelegd:

– Naam van de opdrachtgever,

– Omvang van de werkzaamheden,

– Data van uitvoering van de werkzaamheden,

– Annuleringsvoorwaarden,

– Betalingscondities.

– De geldigheidsduur van het aanbod.

 • 
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel, dan wel vertegenwoordigers, binden Zenith niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

 1. Samenwerkingsovereenkomst In Company-/Maatwerktraining
  • De opdracht met bijbehorende afspraken tussen Zenith en de opdrachtgever wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst
  • De samenwerkingsovereenkomst voor een In Company-/Maatwerktraining komt tot stand wanneer Zenith een door de klant getekend exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst retour heeft ontvangen.
  • Zenith is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal Zenith gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen.
  • De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Zenith. Zenith kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

 1. Annulering In Company-/Maatwerktraining

Annulering van geboekte training wordt zonder kosten geaccepteerd tot acht weken voor uitvoering van het programma. Bij wijziging of annulering binnen deze termijn is het volledige tarief verschuldigd. Annulering kan slechts schriftelijk plaatsvinden.

 

 1. Verschuiving/uitstel In Company-/Maatwerktraining
  • 
Bij verschuiving gelden dezelfde bepalingen als bij annulering, met dien verstande dat de verschuldigde kosten worden gehalveerd.
  • 
Indien door overmacht onzerzijds een training niet op de geplande data kan plaatsvinden, wordt de opdrachtgever hierover binnen 24 uur geïnformeerd. In overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

 

 1. Honoraria In Company-/Maatwerktraining
  • De verschuldigde honoraria, welke kosten bij de honoraria zijn inbegrepen alsmede de betalingsvoorwaarden, worden in de samenwerkingsovereenkomst bevestigd.
  • De verschuldigde honoraria zijn, mits anders door Zenith schriftelijk bevestigd, exclusief BTW, reis- en eventuele verblijfskosten van de trainer.
  • Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst, kunnen door Zenith worden doorberekend aan de Klant.
  • Bij overschrijding van de eveneens op het samenwerkingsovereenkomst aangegeven betalingstermijn behoudt Zenith zich het recht voor de vordering uit handen te geven, waarbij alle hieraan verbonden kosten op de opdrachtgever zullen worden verhaald.

 

 1. Betaling
  • De Klant dient 50% van de kosten van een In Company-/Maatwerktraining voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de In Company-/Maatwerktraining aan Zenith te hebben voldaan en 50% na beëindiging van de In Company-/Maatwerktraining of na het volledige bedrag na afronding van de In Company-/Maatwerktraining, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst.
  • De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
  • Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Zenith moet maken om het aan Zenith toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,00.

 

AANVULLEND OP ARTIKEL 1 T/M 12 EN VAN TOEPASSING OP OPEN TRAININGEN

 1. Aanbod Open Training
 2. Zenith brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk en/of digitaal uit.
 3. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van de training en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de training.
 4. Zenith behoudt zich het recht voor om de inhoud van een Open Training te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een extern examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de training.
 5. Het aanbod Open trainingen vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
 • Naam van de opdrachtgever,
 • Naam deelnemer Open Trainingen,
 • De voorwaarden waaronder de Open training eventueel niet doorgaat;
 • Voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Open training deel te mogen nemen;
 • De prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • Betalingscondities en wijze van betaling;
 • Annuleringsvoorwaarden
 • De geldigheidsduur van het aanbod.

Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel, dan wel vertegenwoordigers, binden Zenith niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

 1. Overeenkomst Open Training
  • De Klant gaat een overeenkomst Open Training met Zenith aan door middel van de inschrijving voor deze Open Training. Inschrijving voor een Open Training vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van Zenith, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Zenith verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via het inschrijfformulier op de Website.
  • De overeenkomst voor een Open Training komt tot stand wanneer Zenith de inschrijving schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Zenith schriftelijk de inschrijving voor een Open Training aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende training.
  • Zenith is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal Zenith gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen.
  • De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Zenith. Zenith kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

 1. Annulering Open Training
  • Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Open Training of een bepaalde trainingsmodule naar het oordeel van Zenith onvoldoende is, staat het Zenith vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Open Training of de betreffende trainingsmodule op een andere trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Zenith en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de Klant het recht de betreffende Open Training of de betreffende trainingsmodule kosteloos te annuleren.
  • Annulering van Open training wordt zonder kosten geaccepteerd tot acht weken voor uitvoering van het programma. Bij wijziging of annulering binnen deze termijn is het volledige tarief verschuldigd. Annulering kan slechts schriftelijk plaatsvinden.
  • Indien de Klant na aanvang van de Open Training de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Zenith betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van de kosten voor het (nog) niet geleverde onderwijsmateriaal.
  • Indien door overmacht onzerzijds een Open Training niet op de geplande data kan plaatsvinden, wordt de opdrachtgever hierover binnen 24 uur geïnformeerd. In overleg zullen dan nieuwe afspraken worden gemaakt. Een eventuele verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

 

 1. Honoraria Open Training
  • De honoraria van iedere Open Training en de betalingswijze staan vermeld in de brochures en op de Website. De arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Open Training.
  • Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen door Zenith worden doorberekend aan de Klant.
  • Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 21.lid b bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Open Training binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Betaling
  • Indien de Klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan Zenith. De Klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan een door Zenith aan te wijzen vennootschap. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door Zenith, uiterlijk twee weken na facturatiedatum.
  • Indien de Klant geen particulier is, dient betaling plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
  • De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
  • Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Zenith moet maken om het aan Zenith toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,00. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.
  • Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Klant, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Zenith op grond van de overeenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

 

 1. Legitimatie
  • Bij inschrijving voor een Open Training is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Open Training gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
  • Ieder die een Open Training volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Open training de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 19 lid b in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de trainer of een andere functionaris van Zenith, te tonen.