Disclaimer voor:

Zenith the negotiation company BV en haar moedermaatschappij Zenith training & consultancy BV.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Zenith the negotiation company BV en haar moedermaatschappij, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zenith the negotiation company BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Door gebruik te maken van deze website (https://zenithtraining.nl), wordt u in de eerste plaats geacht kennis te hebben genomen van de onderstaande gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. In de tweede plaats dat u kennis genomen hebt van onze privacyverklaring en u zich hiermee akkoord verklaard.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zenith the negotiation company BV of haar moedermaatschappij is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Zenith training & consultancy BV.

 

 Geen garantie op juistheid

 

 Indien van toepassing:

Voor de tarieven die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Zenith the negotiation company te mogen claimen of te veronderstellen.

Zenith the negotiation company streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie en/of diensten en/of producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Zenith the negotiation company BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

 E-mail
Zenith the negotiation company BV kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig garanderen door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Zenith the negotiation company BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

 Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  Zenith the negotiation company op deze pagina.