Privacybeleid Zenith the negotiation company B.V.

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 1. Privacybeleid: het door Zenith the negotiation company B.V. vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. Zenith the negotiation company B.V.: De vennootschap Zenith the negotiation company B.V. alsmede haar moedermaatschappij Zenith training & consultancy B.V.
 3. Website: de website van Zenith the negotiation company B.V. onder zenithtraining.nl
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van Zenith the negotiation company B.V. verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 6. Opdrachtgever, Client: elke derde die met Zenith the negotiation company B.V. een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Zenith the negotiation company B.V. verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, consultancy, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

 

Artikel 1. Algemeen

Zenith the negotiation company B.V. is al sinds 1998 een toonaangevend trainingsbureau voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van Zenith the negotiation company B.V. worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Zenith the negotiation company B.V. behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR. Aanvullend is voor alle partners van Zenith the negotiation company B.V. en medewerkers van Zenith training & consultancy BV contractueel een geheimhoudingsplicht vastgelegd die tevens de bescherming van alle privacygevoelige gegevens dekt.

 1. Doelstellingen van vastleggingen zijn:
 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, consultancy, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot de portfolio van Zenith the negotiation company waaronder bijvoorbeeld sales trainingen, onderhandelingstrainingen en coachingstrainingen;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;  het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Zenith the negotiation company B.V.;
 • het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • Het doen uitvoeren en controleren van de financiële boekhouding
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.
 1. De volgende persoonsgegevens worden door Zenith the negotiation company B.V. verwerkt:
 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, functie, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van de training en/of consultancy;
 • gegevens die betrekking hebben op de ontwikkelpunten van deelnemers;
 • gegevens voor de organisatie van de training/coaching;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten en/of consultancykosten;
 • gegevens van trainers en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.
 1. De persoonsgegevens worden verstrekt aan:
 • degenen die:
  • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
  • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
  • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
  • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
  • de gegevens verder worden verwerkt voor historische of statistische doeleinden. Zenith the negotiation company B.V. zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of
  • bij inkoop van trainingen of coaching of testen/scans die via derden geleverd worden.

 

Artikel 2. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door Zenith the negotiation company B.V. steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  en, na 25 mei 2018, in de Avg / GDPR is bepaald.

Medewerkers van Zenith the negotiation company B.V. zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of Avg / GDPR dienen te behandelen. Voor zover Zenith the negotiation company B.V. derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

 

Artikel 3. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Zenith the negotiation company B.V. niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Uw gegevens worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

Zenith the negotiation Company slaat haar data op in de Cloud, via Microsoft office 365.

Office 365 is een streng beveiligde service die is ontworpen volgens de ontwikkelcyclus voor Microsoft-beveiliging. Twintig jaar ervaring in het ontwikkelen van bedrijfssoftware en het beheren van onlineservices heeft geresulteerd in deze geïntegreerde SaaS-oplossing.

Office 365 bewaart meerdere kopieën van je gegevens, in verschillende datacenters, voor redundantie, en deelt ten alle tijden waar de gegevens zich bevinden. De data van Zenith, the negotiation company, bevindt zich in data centers in Amsterdam en Dublin.

Op serviceniveau wordt in Office 365 gebruikgemaakt van de intensieve beschermingsstrategie om op fysiek, logisch en gegevensniveau de beste beveiligingsfuncties en operationele procedures te bieden. Bovendien biedt Office 365 geavanceerde gebruikers- en beheerdersfuncties om je omgeving nog beter te beveiligen.

 

Artikel 4. Beveiliging, bewaring en verwijdering

Zenith the negotiation company B.V. heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

Zenith the negotiation company B.V. ziet er op toe dat zij zich houdt aan deze maatregelen met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 de Avg / GDPR.

Privacygevoelige gegevens overeenkomstig de aangegeven doeleinden beschreven in de datastroom, worden gedurende de daarin beschreven termijn  bewaard.

Overige gegevens worden, conform wetgeving, na 60 maanden verwijdert.

 

Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

 

Artikel 5. Verstrekking van gegevens binnen Zenith the negotiation company B.V.

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Zenith the negotiation company B.V. uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Zenith the negotiation company B.V. die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

 

Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden

Zenith the negotiation company B.V. zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Zenith the negotiation company B.V. voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Zenith the negotiation company een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;
 • doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan voor de uitvoering van de opdracht of training of coaching of consultancy noodzakelijke derden;

en / of

 • Zenith the negotiation company B.V. op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Op onze website zijn links naar websites van andere partijen opgenomen. Zenith the negotiation company B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

 

Artikel 7. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Zenith the negotiation company B.V. kan hij/zij Zenith the negotiation company B.V. een e-mail te sturen ter attentie van info@zenithtraining.nl

 

Artikel 8. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Zenith the negotiation company, gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Zo zorgen zij ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 9. Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen met betrekking tot de “Open Trainingen” portefeuille krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@zenihtraining.nl
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10. Wijzigingen in het Privacybeleid

Zenith the negotiation company B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Zenith the negotiation company B.V. adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 20-5-2018.

Uw gegevens worden door Zenith the negotiation company B.V. zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met onze Privacy Officer. Dit kan schriftelijk: Zenith the negotiation company B.V. t.a.v. Privacy Officer, Vlamoven 34; 6826 TN Arnhem; via email: info@zenithtraining.nl t.a.v. de privacy officer of telefonisch op 0575-560290